Two Position Fortress

PO2-A

PO2 A
PO2-B

PO2 B
PO2-C

PO2 C
PO2-D

PO2 D
PO2-E

PO2 E
PO2-F

PO2 F
PO2-G

PO2 G
PO2-H

PO2 H
PO2-I

PO2 I
PO2-J

PO2 J
PO2-K

PO2 K
PO2-L

PO2 L
PO2-M

PO2 M
PO2-N

PO2 N